หน้าแรก


ผู้บริหารโรงเรียน
นายไพฑูรย์   ขันแก้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียน

นางสาวอุมาพร  ปกครอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ       

ข่าวประชาสมพันธ์ล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
วิดีโอ YouTube
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  เขต  29
นายสมภาส   บุญมาลี
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ คนที่ 1
นางอำนวยพร   เถาว์โท
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นายพงษ์พร เอเรสเลอร์
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
(Mini English Program)
นางอาภารัตน์   ภานุสถิตย์
หัวหน้าห้องสมุด MEP
นายวิชัย   ทาจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าห้องสมุด MEP

Comments