บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  
นางสาวอุมาพร  ปกครอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

 
 
นายสมภาส  บุญมาลี 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
 
 นางอำนวยพร  เถาว์โท
 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
 
นายพงษ์พร   เอเรสเลอร์
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  
นางอรศรี  วิริยะกุล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ   
นางสาวศจีรัตน์  อาริยปิติพงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
 
นางอาภารัตน์   ภานุสถิตย์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นายวิชัย   ทาจันทร์
        ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
       นายสมศักดิ์  สุทธิ์จิตธรรม
 
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นางวิไลลักษ์  แก้วโสภา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ   
นายเชษฐา  พันธะนาม
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นางเปมิกา   ปัญญาคง
 
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นางจารุวรรณ  โพธิ์ศรี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 นางละอองดาว   ธานี
   ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
นายฤทธิรงค์   พรมแสง
 
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางบุญญรัตน์  มุทุกันต์ 

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางณัฐริณีย์   แข็งแรง

      ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
 
 

 นางจันทร์เพ็ญ  ดีดวงพันธ์

ครู  คศ.๑

 

นางสาวปริญญา  นิลมาลี

ครู คศ.๑

นางสาวชณัฏฐิยา   ชมภูพื้น

ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)

 

นายอัครเดช   ถนอมชาติ

ครูผู้ช่วย


 

นางพิรญาณ์   ประทุมศาลา
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน) 
นางสาวสุธีรา   โสภิตะชา 
ครูผู้ช่วย (ภาษาญี่ปุ่น)  
 
นางสาววิไล   อินทมาตร
 
ครูผู้ช่วย (ภาษาญี่ปุ่น)
 
นางสาวพัชรีญา   บุสบิน 
พนักงานราชการ
 

นางสาวปวริศา   พันธ์พิบูลย์
พนักงานราชการ (ภาษาจีน)
 

นางสาวอรุโณทัย   สายโสภา
พนักงานราชการ (ภาษาจีน)

 
   นางสาวอักษราภัค   ห้วยทราย
        
 ครูพิเศษ (ภาษาญี่ปุ่น)      
  
   
 Ms. Diana Blackmore 
  ครูพิเศษ (ชาวแคนาดา)  
 
 Mr. David  Lan Hendry
ครูพิเศษ (ชาวอังกฤษ) 
Ms. Anna Grace Ranoco 
 ครูพิเศษ (ชาวฟิลิปปินส์)  
 

  Mr. Pactrick  Wozniak
       ครูพิเศษ (ชาวอเมริกัน)    

Mr. Nathaniel  Daligdig
 ครูพิเศษ (ชาวฟิลิปปินส์)
Ms. Herminia   Tacuyog   
ครูพิเศษ (ชาวฟิลิปปินส์)
 
Mr. Mackie Jade D. barberan
        ครูพิเศษ (ชาวฟิลิปปินส์)
 
 Mr. Fidel   Rotante
 ครูพิเศษ (ชาวฟิลิปปินส์)
 
Mr. Edwin Jun Ganal
 ครูพิเศษ (ชาวฟิลิปปินส์)
 
  
Comments